No Title Author Publication Venue
1 [2016] Wireless power and data transfer system for smart bridge sensors file Yujin Jang; Jung Kyu Han; Shin Young Cho; Gun-Woo Moon; Ji-Min Kim; Hoon Sohn  APEC  Long Beach, California