Author Chong Eun Kim, Jeong Nam Lee, Duk You Kim, Gun Woo Moon, Don Sik Kim 
Date of Patent 2015.08.18 

Chong Eun Kim, Jeong Nam Lee, Duk You Kim, Gun Woo Moon, Don Sik Kim

No Title Author Date of Patent
166 [한국][등록][10-1776770] 직류 변환 장치 및 직류 변환 장치의 제어 방법 file 최재혁, 이우영, 김석준, 김종필, 김삼균, 문건우, 윤한신, 이재범, 백재일  2017.09.04 
165 [한국][등록][10-1320206] 스위칭모드 전원공급장치 file 문건우. 김봉철, 이병희, 유병우, 최성욱  2013.10.14 
164 [한국][등록][10-1320206] 스위칭모드 전원공급장치 file 문건우. 김봉철, 이병희, 유병우, 최성욱  2013.10.14 
163 [10-1030357-00-00] 대기전력 저감을 위한 스위칭 모드 파워 서플라이 문건우,최성욱,이병희  2011.04.13 
162 [10-1030420-00-00] 대기전력 저감을 위한 스위칭 모드 파워 서플라이 문건우,최성욱,이병희  2011.04.13 
161 [10-1030357-00-00] 대기전력 저감을 위한 스위칭 모드 파워 서플라이 문건우,최성욱,이병희  2011.04.13 
160 [10-1030420-00-00] 대기전력 저감을 위한 스위칭 모드 파워 서플라이 문건우,최성욱,이병희  2011.04.13 
159 [10-1030407-00-00] 어댑터 전원장치 문건우,최성욱,김봉철  2011.04.13 
158 [10-1023381-00-00] 어댑터 전원장치 문건우,최성욱,김봉철  2011.03.10 
157 [10-1030407-00-00] 어댑터 전원장치 문건우,최성욱,김봉철  2011.04.13